အစီအစဉ်များ

မြန်မာကက် /မြန်မာကား အဝကြည့် Pack တွင် နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိပါသည်။

 

(က) "အဝသုံးအင်တာနက်နှင့် မြန်မာကားအဝကြည့် Pack များ"

မြန်မာကက်တွင် မြန်မာကား အဝကြည့်နိုင်ရန် “Myanmar Net” ဝိုင်ဖိုင်ချိတ်ဆက်ပြီး အင်တာနက်အဝသုံးနှင့် မြန်မာကားအဝကြည့် ကတ်မှ Username နှင့် Password ကိုဖြည့်၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။Myanmar Net App တွင်လည်း ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။

  • မြန်မာကက် အဝကြည့် ခဲခြစ်ကတ်များအား မြန်မာနက် စတိုးဆိုင်များနှင့် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များထံတွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
  • နေ့စဉ် 16 Mbps မြန်နှုန်းဖြင့် ဒေတာ 150 MB အသုံးပြုနိုင်ပြီး ထိုပမာဏကုန်ဆုံးပါက 1 Mbps မြန်နှုန်းဖြင့် ည ၁၂ နာရီထိ အဝသုံး
  • မြန်မာကား အဝကြည့်နိုင်
ကျသင့်ငွေ အသုံးပြုနိုင်သော ကာလ 16Mbps မြန်နှုန်း ပုံမှန်မြန်နှုန်း
2,000 ကျပ် 11 ရက် 150 MB ဒေတာ/နေ့စဉ် 1 Mbps
Myanmar Cast card
 

(ခ) "အင်တာနက်မပါသောမြန်မာကားအဝကြည့် ဗီဒီယို သီးသန့် Pack"

  • မြန်မာနက် App တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်
  • မြန်မာကားများ အဝကြည့်နိုင်
ကျသင့်ငွေ အသုံးပြုနိုင်သော ကာလ
1,000 ကျပ် 30 ရက်
 
VAS_60days